Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities/algemeen

a) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Landije Giethoorn Botenverhuur: gebruiker van deze algemene voorwaarden
Landije Giethoorn Botenverhuur Vof, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nummer 82234957 en handelend onder de naam De Landije;
– Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Landije Giethoorn Botenverhuur via één van haar webshops een overeenkomst sluit;
b) De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Landije Giethoorn Botenverhuur en opdrachtgever gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten door Landije Giethoorn Botenverhuur. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
c) Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
d) Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
e) Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing. Landije Giethoorn Botenverhuur en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Overeenkomst

a) De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
b) Een overeenkomst met Landije Giethoorn Botenverhuur komt tot stand indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: het bestelformulier is ingevuld en betaling van de order is bijgeschreven op rekening van Landije Giethoorn Botenverhuur.
c) De afbeeldingen, tekeningen en maten bij de producten geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de uitvoering van de artikelen, verplichten Landije Giethoorn Botenverhuur niet tot enige vergoeding en geven opdrachtgever niet het recht de ontvangst der geleverde goederen te weigeren.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst 

a) Landije Giethoorn Botenverhuur zal de levering van producten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Aan afbeeldingen op de website kunnen door de opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
b) Landije Giethoorn Botenverhuur heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
c) Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder het afleveradres van de producten, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijze behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, juist en tijdig aan Landije Giethoorn Botenverhuur worden verstrekt. Indien genoemde gegevens niet, niet tijdig of niet na uitdrukkelijk verzoek van Landije Giethoorn Botenverhuur worden verstrekt, heeft Landije Giethoorn Botenverhuur het recht de op haar rustende verplichtingen op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
d) Indien opdrachtgever Landije Giethoorn Botenverhuur niet in staat stelt de producten af te leveren door het niet voldoen aan het bepaalde in artikel 3 sub c, dan vormt dit een grond de overeenkomst te ontbinden, waarbij de opdrachtgever de reeds betaalde vergoedingen niet kan opeisen.
e) Landije Giethoorn Botenverhuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Landije Giethoorn Botenverhuur is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens.
f) Opdrachtgever vrijwaart Landije Giethoorn Botenverhuur voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Landije Giethoorn Botenverhuur toerekenbaar is.

Artikel 4 – Levering

a) Levering van de bestelde producten geschiedt zo spoedig mogelijk nadat de betaling is bijgeschreven op de bankrekening van Landije Giethoorn Botenverhuur.
b) De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
c) In geval Landije Giethoorn Botenverhuur de producten niet kan afleveren door afwezigheid van de opdrachtgever kunnen extra vracht- en opslagkosten in rekening worden gebracht.
d) Landije Giethoorn Botenverhuur heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
e) Landije Giethoorn Botenverhuur draagt het risico van de zaken over op opdrachtgever van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
f) De producten zullen zo dicht als redelijkerwijs mogelijk bij het leveringsadres worden gelost.
g) Opdrachtgever is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen.

Artikel 5 – Betaling

a) Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen tegen contante betaling (via iDEAL) of bij vooruitbetaling. Indien partijen anders overeenkomen geldt in beginsel een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, partijen kunnen schriftelijk ook een andere betalingstermijn overeenkomen. De geldende betalingstermijn is een fatale termijn.
b) Alle kosten verband houdend met betaling komen voor rekening van opdrachtgever. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die opdrachtgever aan de betaling toekent.
c) Blijft opdrachtgever in gebreke met betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim is opdrachtgever over de hoofdsom per maand of gedeelte daarvan een rente van 1% verschuldigd. Ingeval de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW of artikel 6:119 BW hoger mocht zijn, is opdrachtgever deze wettelijke rente verschuldigd.
d) Is opdrachtgever in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle door Landije Giethoorn Botenverhuur redelijkerwijze te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform de kantonrechterstaffel van Commissie Voorwerk II.
e) Indien Landije Giethoorn Botenverhuur opdrachtgever in rechte op betaling aanspreekt of anderszins in rechte op de naleving van de overeenkomst aanspreekt, dan is opdrachtgever gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure daadwerkelijk door de Landije Giethoorn Botenverhuur gemaakte kosten, zoals de kosten van rechtsbijstand, beslaglegging en griffierechten, te betalen indien Landije Giethoorn Botenverhuur in rechte geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

Artikel 6 – Reclame

a) Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed, uiterlijk binnen 24 uur na het in ontvangst nemen van de producten, te onderzoeken of Landije Giethoorn Botenverhuur de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en Landije Giethoorn Botenverhuur terstond schriftelijk in kennis te stellen zodra opdrachtgever het tegendeel blijkt. In geval van uiterlijk waarneembare gebreken moet dit direct aan de bezorger worden gemeld. Indien de producten ondanks zichtbare gebreken toch worden verwerkt, wordt de levering geacht te zijn geaccepteerd. Indien er sprake zou zijn van fabricagefouten worden de producten vervangen.
b) Reclames geven opdrachtgever niet het recht om de betaling op te schorten.
c) Bij tijdige reclame (sub a) stelt opdrachtgever Landije Giethoorn Botenverhuur in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de reclame. Bij een terechte reclame verleent opdrachtgever aan de Landije Giethoorn Botenverhuur een redelijke termijn voor herstel of aanpassing conform aanwijzingen van opdrachtgever mits verricht binnen het kader van de opdracht.
d) De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 6a tijdig uit te voeren.
e) Reclamaties dienen te worden doorgegeven via de mail (info@landijegiethoorn.nl) met een duidelijke omschrijving van de klacht, detailfoto’s en overzichtfoto’s van het desbetreffende product.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

a) Indien Landije Giethoorn Botenverhuur jegens opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
b) Indien Landije Giethoorn Botenverhuur aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro). Indien Landije Giethoorn Botenverhuur ter zake verzekerd is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de uitkering verkregen van de verzekeraar.
c) Landije Giethoorn Botenverhuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
d) Landije Giethoorn Botenverhuur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die door Landije Giethoorn Botenverhuur bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld.

Artikel 8 – Retour

a) Door Landije Giethoorn Botenverhuur verkeerd geleverde materialen worden kosteloos omgeruild of retour gehaald.
b) Door een particuliere opdrachtgever verkeerd bestelde materialen kunnen alleen worden geretourneerd/omgeruild binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen. De verzendkosten van de retour te zenden producten zijn voor rekening van de klant. De retouren kunnen, nadat hiervan melding is gemaakt per e-mail via info@landijegiethoorn.nl, worden gezonden aan Landije Giethoorn Botenverhuur, Molenweg 2a, 8355 AT Giethoorn.
c) De terugbetaaltermijn van geaccepteerde retouren is uiterlijk 5 dagen nadat betreffende producten volledig en onbeschadigd zijn ontvangen door Landije Giethoorn Botenverhuur.
d) Door een zakelijke opdrachtgever verkeerd bestelde materialen kunnen niet worden geretourneerd/omgeruild.

Artikel 9 – Overmacht

a) Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Landije Giethoorn Botenverhuur geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Landije Giethoorn Botenverhuur niet in staat is de op haar rustende verplichtingen na te komen, werk stakingen bij Landije Giethoorn Botenverhuur worden daaronder begrepen.
b) Partijen kunnen gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Duurt de periode van overmacht langer dan twee maanden dan kunnen partijen de overeenkomst ontbinden zonder jegens de ander schadeplichtig te worden.
c) Voor zover Landije Giethoorn Botenverhuur bij het intreden van overmacht gedeeltelijk verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen en aan deze prestatie een zelfstandige betekenis toekomt, dan is zij gerechtigd om de nagekomen verplichtingen aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

a) Alle met Landije Giethoorn Botenverhuur gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
b) Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met Landije Giethoorn Botenverhuur dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank te Assen, tenzij wettelijke regels zulks niet toestaan.
c) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

E K
Heerlijk gegeten lekker gezeten de omgeving is prachtig en de bediening is top. Kort op een 💯 punten of (5) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️. O ja en het parkeren is heel makkelijk.
Your Guide
Ik heb daar heerlijk in het zonnetje gezeten. Er kwam niemand van de bediening. Daar is Covid 19-denk ik- debet aan. Dus het binnen opgehaald. Een vriendelijke dame achter de bar voorzag me van lekkere cheesecake met een wat lauwe cappucino. Vanuit daar heerlijk gewandeld over het Noorderpad. Wat een rust. Geen Chinese of Japanse toerist te vinden nu tijdens corona.😉
Arnoud Draisma
Zeer aardig personeel, mooie locatie. Spreken diverse talen met gemak, waardoor alle gasten zich welkom voelen. Gastvrijheid is groter dan je op zo'n toeristische plek zou verwachten.
Tamara van den End - Donselaar
Gezellig en mooi terras, echt een leuke plek. Vriendelijke medewerkers en lekker appelgebak